วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์  (VISION)


เราทำได้  อย่างไม่มีใครเหมือน

–  เป็นผู้นำด้านพิธีการศุลกากร ขนส่งสินค้าผ่านแดน (In-Transit) สินค้าถ่ายลำ (Trans-Shipment) ใน AEC

–  วางใจได้เมื่อให้เราแก้ปัญหาพิธีการศุลกากรเพื่อประโยชน์ของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนได้รับประโยชน์ 
ตลอดจนสังคม

–  พัฒนาบุคคลากร ให้รอบรู้เท่าทันกับกฏระเบียบของทางราชการที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เนือง ๆ

– พัฒนาระบบสาระสนเทศน์สมัยใหม่ เข้ามาใช้ในองค์กร    เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

พันธกิจ (MISSION)


“หลีกเลี่ยงความผิดพลาด ต้องเป็นศูนย์ ”  

– บริหารการส่งมออบสินค้าให้ตรงวลาและหลีกเลี่ยงค่าเก็บรักษาสินค้าให้กับลูกค้า โดยมีผู้ชำนาญการศุลกากรและ
ผู้เชี่ยวชาญพิกัดอัตราศุลกากรกำกับ ตามระบบคุณภาพ และมาตรฐาน AEO ลำดับที่ CB65

– มีใบอนุญาติขนส่งสินค้าผ่านแดนถ่ายลำไปยังประเทศ สปป. ลาวและประเทศที่ 3  จากกรมศุลกากรและ
กรมการขนส่งทางบก โดยมี พ.ข.ร. ที่ชำนาญเส้นทางและมีรถบรรทุกที่มีการควบตุมระบบความปลอดภัย

– นำโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้กับงานพิธีการศุลกากร ขนส่งและจัดหาระวาง เพื่อเชื่อมต่อกับระบบ Paperless 
ของกรมศุลกากรอย่างมีประสิทธิผล เพื่อเป้าหมายสู่การเป็นบริษัทมหาชนในอนาคต    

– จัดให้มีการอบรมสัมมนาบุคคลากรให้เข้าใจถึงกฏระเบียบของกรมศุลกากร หน่วยงาน