ประวัติความเป็นมา

ปี พ.ศ. 2522 – ช่วงปี ค.ศ. 1979  ประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนปูนซิเมนต์  ดังนั้นทางรัฐบาลจึงสั่งการให้กรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ประสานงานกับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ให้เป็นผู้ดำเนินการออกของปูนซิเมนต์ Type1 ตรา “ดอกจิก” จากประเทศจีน  เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนต่อไป

ปี พ.ศ. 2525 – ช่วงปี ค.ศ. 1982 ทางปูนซิเมนต์ไทย ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการออกของโดยพนักงานของบรัษัท  เนื่องจากพบว่าค่าอำนวยความสะดวกที่ไม่มีใบเสร็จ มีปัญหาในการชี้แจงกับกรมสรรพกร ดังนั้นจึงได้จัดให้มีการว่าจ้างบริษัทตัวแทนออกของจากภายนอก  โดยปรับเปลี่ยนให้ พนักงานเป็นผู้กำกับและประสานงานกับบริษัทตัวแทนออกของ (ผู้รับเหมา) ต่อไป  

ปี พ.ศ. 2525  – ไตรมาสที่ 3 ปี ค.ศ.1982 ได้มีกลุ่มคนหนุ่ม 3 ท่าน รวมตัวกันก่อตั้ง คือ.-

                           1. คุณชัยรัตน์ โกวิทมงคล  อดีตผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัด  สาขาบางกะปิ

                           2. คุณเชาวลิต บุญเกียรติบุตร  อดีตนายกสมาคมชื้ปปื้ง  (มรณะกรรม)

                           3. คุณชูชาติ อัมระรงค์  อดีตนายตรวจ กรมศุลกากร       (มรณะกรรม)

 ทั้ง 3 ท่าน ได้ตกลงร่วมทุนกันเพื่อเปิดบริษัทให้บริการงานด้านพิธีการศุลกากร ภายใต้ชื่อ Better Service Co.,Ltd.   เพื่อให้บริการกับ  SCT และลูกค้าอื่น  ๆ  

ปี พ.ศ. 2532 – ช่วงปี ค.ศ.1989 เนื่องจากปริมาณงานที่ทาง  Better Service Co.,Ltd.  ได้ให้บริการกับ SCT และลูกค้าอื่นๆ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ทั้ง 3 ท่าน จึงได้แยกตัวกัน เพื่อไปเปิดกิจการเป็นของตัวเอง คือ
                       – คุณชัยรัตน์ โกวิทมงคล เปิดบริษัท Better System Co.,Ltd. 
                       – คุณเชาวลิต บุญเกียรติบุตร เปิดบริษัท Pan Trade Co.,Ltd. 
                       – คุณชูชาติ อัมระรงค์  เปิดบริษัท First Unitrade Co.,Ltd.

ปี พ.ศ. 2532 – (ค.ศ. 1989) Better System Co.,Ltd. ถือกำเนิดเมื่อ 9 กันยายน 2532 และได้ให้บริการงานพิธีการศุลกากร ขาเข้า-ขาออก ทางอากาศยาน, ทางเรือและชายแดน รวมถึงงานขนส่งที่ใช้รถของผู้รับเหมา 100%  ให้บริการลูกค้าด้วยดีเสมอมา

ปี พ.ศ. 2542 – (ค.ศ. 1999) Better System Co.,Ltd  ได้รับการอนุมัติให้เป็นสมาชิกตัวแทนออกของจากสมาคมชิ้ปปิ้งแห่งประเทศไทย  โดยให้บริการกับลูกค้าด้วยดีเสมอมา

ปี พ.ศ. 2542 – (ค.ศ.1999)  Better System Co.,Ltd. ได้รับการอนุมัติให้เป็นสมาชิกตัวแทนลำดับที่ 34  กับสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย สำหรับการบริการงานพิธีการศุลกากรสินค้ขาเข้า-ขาออกทางอากาศยาน ทางเรือเดินสมุทรและชายแดนทั้งนี้เพื่อให้บริการกับลูกค้าแบบครบวร

ปี พ.ศ. 2547 – (ค.ศ. 2008) Better System Co.,Ltd. เข้าร่วมโครงการร่วม ใจใสสะอาด On the Occasion of Participating in “Transparency Unity Project” ระหว่างกรมศุลกากรกับผู้ประกอบการ

ปี พ.ศ. 2550 – (ค.ศ. 2007)  Better System Co.,Ltd. ได้รับการจัดระดับให้ เป็นตัวแทนออกของรับอนุญาตลำดับที่ 34 สำหรับการบริการงานพิธีการศุลกากรสินค้าขาเข้า-ขาออกทางอากาศยาน ทางเรือเดินสมุทร และชายแดน  ทั้งนี้เพื่อให้บริการกับลูกค้าแบบครบวร

ปี พ.ศ. 2551 – (ค.ศ. 2008)  B.T. Service Co.,Ltd. ได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากรให้เป็นผู้ดำเนินการงานพิธีการและขนส่งสินค้าผ่านแดนไทย – ลาว (In – Transit) โดยให้บริการกับลูกค้าด้วยดีเสมอมา

ปี พ.ศ. 2552 – (ค.ศ. 2009)  Better System Co.,Ltd. ได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากรให้เป็นผู้ดำเนินการงานพิธีการและขนส่งสินค้าถ่ายลำไปยังประเทศที่ 3 (Trans – Shipment) โดยให้บริการกับลูกค้าด้วยดีเสมอมา

ปี พ.ศ. 2555 – (ค.ศ. 2012) Better System Co.,Ltd. ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO9001 : 2015 เมื่อ 2 ก.ค. 2560

ปี พ.ศ. 2556 – (ค.ศ. 2013)  B.T. Service Co.,Ltd. ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO9001 : 2008 เมื่อ 18 พฤษภาคม 2556

ปี พ.ศ. 2556 -(ค.ศ. 2013) กรมศุลกากรมีคำสั่งประกาศให้ยกเลิกตัวแทนออกของรับอนุญาตทั้งหมดกว่า 200 ราย โดยขอให้ตัวแทนออกของรับอนุญาตเดิมและผู้ประกอบการไปยื่นขอการรับรอง AEO (Authorized Economic Operators)  คือ องค์กร / บริษัทที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้า ซึ่งได้รับการรับรองจากศุลกากรของแต่ละประเทศ

ปี พ.ศ. 2556 -(ค.ศ. 2013)   4 กันยายน 2556 Better System  Co.,Ltd. ได้ยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อกรมศุลกากร เพื่อขอการรับรอง AEO (Authorized Economic Operators)  

ปี พ.ศ. 2556 – (ค.ศ. 2013) 11 กันยายน 2556 สำนักงานสิทธิประโยชน์ กรมศุลกากร ได้เข้ามาตรวจสอบ (Audit) ตามที่ได้ยื่นคำขอ AEO ไว้ 

ปี พ.ศ. 2556 – (ค.ศ. 2013) 12 ธันวาคม 2556 รับแจ้งจากสำนักงานสิทธิประโยชน์กรมศุลกากรว่า ผลการตรวจสอบ (Audit) AEO  ผ่านการพิจารณา รอท่านอธิบดีลงนามอนุมัติ และออกหนังสือรับรองต่อไป

8 พ.ศ. 2557 – (ค.ศ. 2014) กรมศุลกากรออกประกาศให้ทราบทั่วกันตามประกาศกรมศุลกากรที่ 17 / 2557ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์2557 โดยอนุมัติให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐาน AEO ลำดับที่  CB65

28 ต.ค. 2557 – (ค.ศ. 2014) กรมศุลกากรได้จัดให้มีพิธีมอบใบรับรองตัวแทนออกของระดับมาตรฐาน AEO (Authorized Economic Operators) ให้กับ Better System Co.,Ltd. ลำดับที่  CB65